Twój koszyk jest pusty.

Adaptery do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży

Magdalena Kozułko

16.02.2017

Magdalena Kozułko

Adaptery do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży

Tagi:

  1. Akcesoria dla mam,
  2. BeSafe,
  3. BeSafe Adapter do pasów bezpieczeństwa,

Wypożycz adapter do pasów dla kobiety w ciąży

W naszych sklepach stacjonarnych na Ursynowie i przy Trasie Toruńskiej otworzyliśmy wypożyczalnie adapterów do pasów bezpieczeństwa dla kobiet w ciąży. Wypożyczamy sprawdzone adaptery wysokiej jakości marki BeSafe!

 

 

Umowa najmu:

 

Nr……...…../………../201…

 

Niniejsza Umowa najmu adaptera do pasów bezpieczeństwa, dalej zwana Umową, została zawarta w dniu ………/………/ 201….r., pomiędzy: Panią ………………………………………………. zamieszkałą w …………………………., legitymującą się dowodem osobistym seria………..numer…………………. wydanym przez ………………………………………........, PESEL:…………………………. telefon kontaktowy ……………………………; e-mail…………………………………… oraz nr ………/………/ 201….r., zwaną dalej Klientem,

 

a

 

Tosia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.,

ul. Kopijników 67 B, 03-274 Warszawa,

 

z siedzibą: ul. Mleczna 18, 03-667 Warszawa,

NIP: 5242814387, REGON 365951327.

 

§ 1

1. Wynajmujący niniejszym wynajmuje Klientowi, zaś Klient bierze w najem adapter do pasów bezpieczeństwa firmy BESAFE nr produktu BS520033, dalej nazywany Produktem.

 

2. Klient zobowiązuje się używać przedmiot najmu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, właściwościom, przestrzeganiu instrukcji obsługi oraz zachowania zasad bezpieczeństwa sprzętu i ludzi, a także nie działać na szkodę Wynajmującego.

 

3. Zabrania się odrywania metek informacyjnych z Produktu przez cały okres trwania Umowy, a po jej zakończeniu Produkt należy zwrócić w oryginalnym nieuszkodzonym pudełku.

 

4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za złe, nieprawidłowe użytkowanie produktu.

 

§ 2

1. Okres najmu Produktu rozpocznie się w dniu ………/………/ 201….r. zaś zakończy w dniu ………/………/ 201….r. (dalej Okres Najmu).

 

2. W dniu rozpoczęcia Okresu Najmu Wynajmujący wyda Klientowi Produkt na podstawie niniejszej Umowy.

 

3. Do podpisanej Umowy Klient zobowiązany jest dołączyć xero dowodu tożsamości. W celu wydania produktu na wynajem.

 

4. Zwrot Produktu zostanie dokonany przez Klienta w dniu zakończenia Okresu Najmu, na podstawie niniejszej Umowy, do tego samego punktu z którego został wynajęty.

 

5. Zwrot Produktu zostanie dokonany w formie zwrotu osobistego.

 

6. W przypadku opóźnienia ze zwrotem Produktu Klient zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej 10 zł brutto za każdy tydzień zwłoki.

 

§ 3

1. Z tytułu najmu Klient zobowiązuje się zapłacić na rzecz Wynajmującego 30 zł brutto za miesiąc (słownie trzydzieści złotych brutto w placówce handlowej).

 

2. Z tytułu najmu Produktu w Okresie Najmu łączne całkowite wynagrodzenie za …………… miesięcy wyniesie…………….. brutto.

 

3. Kwota za najem Produktu zostanie uiszczona gotówką co miesiąc w placówce, w której dokonało się wynajmu.

 

§ 4

Klient przyjmuje do wiadomości, że adapter do pasów bezpieczeństwa BESAFE nr produktu BS520033, jest wyłącznie własnością firmy Tosia.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą: ul. Mleczna 18, 03-667 Warszawa, NIP: 5242814387, REGON 365951327. Klient nie ma prawa przywłaszczyć ani odsprzedać Produktu.

 

§ 5

1. Od momentu wydania Produktu do momentu jego zwrotu Klient ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia, uszkodzenia, dekompletację lub utratę Produktu, niezależnie od przyczyny zdarzeń.

 

2. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, dekompletacji lub utraty Produktu, Klient zobowiązany będzie do zwrócenia Wynajmującemu kwoty równiej całkowitej wartości nowego Produktu.

 

§ 6

Biorący wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Użyczającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926 z późn. zm./ celem prowadzenia ewidencji sprzętu.

 

§ 7

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

2. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana.

 

3. Wszelkie spory, które wynikną między Stronami w związku z niniejszą Umową mają być wnoszone przed Sąd miejscowo właściwy dla Wynajmującego.

 

4. Niniejsza Umowa została sporządzona w dwóch egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

 

Komentarze (0)
Magdalena Kozułko
Magdalena Kozułko16.02.2017
artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Obserwuj autora: