Twój koszyk jest pusty.

Twój koszyk jest pusty.

#KONKURS Wygraj kompaktową spacerówkę gb Qbit + All City

Tosia.pl

13.03.2020

Tosia.pl

Ekspert dziecięcy

#KONKURS Wygraj kompaktową spacerówkę gb Qbit + All City

Tagi:

 1. Foteliki od 15 kg,
 2. Wózki spacerowe,
 3. Foteliki 9-18 kg,
 4. Foteliki tyłem (RWF),
 5. Cybex,
 6. gb,
 7. gb Vaya i-Size,
 8. gb Vaya 2 i-Size,
 9. Cybex Balios S Lux,
 10. gb Qbit + All City,
 11. gb Qbit +,
Zmierz się z naszą spacerówką.

#KONKURS Wygraj kompaktową spacerówkę gb Qbit + All City

Zmierz się z naszym #KONKURSEM Kompaktowa spacerówka

 

Wygraj wózek spacerowy

Lekka, kompaktowa spacerówka gb Qbit + All City zajmuje bardzo mało miejsca po złożeniu. To tylko 50 cm na 45 cm. W kreatywny sposób pokaż nam ile dziecięcych akcesoriów lub zabawek z pokoju Twojego dziecka zmieści się na takiej powierzchni, a możesz wygrać luksusowa spacerówkę podróżną gb Qubit+ All City w eleganckim kolorze czarnym.

 

gb Qbit + All City


1) Opublikuj zdjęcie pod postem konkursowym na naszym profilu Facebook lub na Swoim profilu Instagram i oznacz @tosia.pl na tym zdjęciu.
2) Oznacz odpowiedź hasztagami: #tosiapl #konkurstosiapl #gbglobalofficial #gbqubitplus #spacerówka.

 

Konkurs trwa od 13 do 17 marca do godziny 23.59.

 

Wyniki ogłosimy już 20 marca.

 

Poznaj całą gamę tapicerek wózka gb Qbit + All City.

Kolory spacerówek gb - konkurs

 

Regulamin konkursu

 

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67 C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

 

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą Kompaktowa spacerówka wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą Kompaktowa Spacerówka na wiosnę organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 

4. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/

 

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na na stronie www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram. Zadaniem Uczestnika jest:
3.1. pokazać na zdjęciu przedmioty: akcesoria dziecięce i zabawki z pokoju dziecka, które Uczestnik konkursu może pomieścić na powierzchni 50x45cm;

3.2. W kreatyny sposób wyznaczyć przestrzeń 50x45 cm
3.2. dołączyć komentarz, w którym uzasadni, dlaczego wybrał właśnie te produkty.

Wypowiedź konkursowa opublikowana na Instagramie musi zostać oznaczona profilem @tosia.pl,  oraz oznaczona jako publiczna. Odpowiedź konkursową należy oznaczyć hasztagami  #tosiapl #konkurstosiapl #gbglobalofficial #gbqubitplus #spacerówka.

 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od 13-17 marca, do godziny 23:59.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i  spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

 

b) zgłosiła udział w konkursie, publikując w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie niezbędnika na spacer z dzieckiem oraz opisanie, dlaczego wybiera właśnie te produkty lub na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem na zdjęciu profilu @tosia.pl, przy tym odpowiedź zostanie oznaczona hasztagami #Tosiapl #konkurstosiapl #gbglobalofficial #gbqubitplus #konkurstosiapl  #spacerzdzieckiem .

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

 

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: TOSIA.pl zwaną dalej Administratorem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.

7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego facebook lub poprzez adres mailowy

rodo@tosia.pl.

 

 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

 

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego głównego zwycięzcę.

 

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą główną w konkursie jest jeden luksusowy wózek podróżny gb Qbit + All City .

 

3. Zwycięzcę w nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 30.03.20 wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

5. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie niezbędnych do jej wysyłki w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

 

8. Nagroda konkursowe zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości jej wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężnej.

 

§5 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§6 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§7 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.


Komentarze (0)
Tosia.pl
Tosia.pl 13.03.2020
Ekspert dziecięcy
artykuły - zobacz inne artykuły tego autora
Obserwuj autora: