#KONKURS - Mój pierwszy spacer z moim Maluszkiem!

2020-04-24
#KONKURS - Mój pierwszy spacer z moim Maluszkiem!

Mamy 2020, Tatusiowie 2020 - znów mamy dla Was kolejny wspaniały konkurs!

Mój pierwszy spacer z moim Maluszkiem.

 

Już nie możecie się doczekać? My też, bo kochamy spacery na świeżym powietrzu.

Zwłaszcza te w otoczeniu polskich parków, łąk i lasów, nad morzem i w górach.

 

Nagrodą jest stylowy i kompaktowy wózek 2w1 Muuvo Quick 2.0.

Bestseller w wielu regionach Polski.

#letsmovetogether
 

Wygraj wózek 2w1 Muuvo Quick 2.0
Muuvo Quick 2.0 wózek 2w1 w kolorze Carbon Graphite

 

Do wygrania kompaktowy wózek 2w1 Muuvo Quick 2.0

 

 

Co musisz zrobić?

Pod postem konkursowym na naszym profilu na Facebooku  lub na własnym profilu Instagram

 

  • Pokażcie, narysujcie, zróbcie collage lub nagrajcie filmik - gdzie i z kim jeszcze pojedziecie na pierwszy spacer ze swoim Maleństwem? Napiszcie, pokażcie, dlaczego właśnie Muuvo Quick 2.0, będzie nadawał się na ten spacer.
  • Oznacz swój komentarz hasztagami: #tosiapl #konkurstosiapl #rodzew2020 #muuvo #muuvoquick #pierwszyspacer #letsmovetogether.

 

Konkurs - wygraj wózek 2w1 Muuvo Quick 2.0

 

Konkurs trwa od 22 kwietnia do 1 maja 2020 r.

Wyniki zostaną ogłoszone 6 maja 2020r.

 

Regulamin konkursu

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

 

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą "Mój pierwszy spacer z moim Maluszkiem", reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą "Mój pierwszy spacer z moim Maluszkiem" organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 

4. „Uczestnik” –  należy rozumieć jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Fanpage’a, w szczególności poprzez skorzystanie z funkcji „lubię to” lub „obserwuj” oraz poprzez dodawanie własnych treści w ramach Fanpage’a. oraz która dokonała prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniając warunki uprawniające ją do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/

 

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram.

3.1.  Zadaniem Uczestnika jest pokazać dokąd i z kim pójdzie na pierwszy spacer ze swoim Maleństwem.

3.2. Warunkiem koniecznym jest dodanie w treści zgłoszenia uzasadnienia dlaczego właśnie wózek 2w1 Muuvo Quick 2.0, będzie nadawał się na ten spacer.

3.3. Wypowiedź konkursowa opublikowana na  Instagramie i na profilu TOSIA.pl na  FB pod komentarzem musi zostać oznaczona wszystkimi hasztagami": #tosiapl #konkurstosiapl #muuvo #muuvoquick #pierwszyspacer #letsmovetogether, #rodzew2020 oraz oznaczona jako publiczna.

 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od 22 kwietnia do 1 maja 2020 r. , do godziny 23:59.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i  spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

 

b) zgłosiła udział w konkursie, publikując na profilu Facebook TOSIA.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem #tosiapl #konkurstosiapl #muuvo #rodzew2020 #muuvoquick #pierwszyspacer #letsmovetogether w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcie lub film, w którym pokazała gdzie i z kim jeszcze pojedzie na pierwszy spacer ze swoim nowo narodzonym dzieckiem oraz opisze, dlaczego właśnie wózek Muuvo Quick 2.0, będzie nadawał się na ten spacer. 

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

 

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: TOSIA.pl zwaną dalej Administratorem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.

7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego facebook lub poprzez adres mailowy

rodo@tosia.pl.

 

 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

 

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego głównego zwycięzcę.

 

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą główną w konkursie jest jeden wózek 2w1 Muuvo Quick 2.0 w kolorze Carbon Graphite.

 

3. Zwycięzcę nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 06.05.2020 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

4. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

 

8. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości jej wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.

 

9. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie.

 

§5 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§7 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

Pokaż więcej wpisów z Kwiecień 2020
Zaufane Opinie IdoSell
4.84 / 5.00 58 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-02-10
Szybka realizacja
2021-02-15
Szybko sprawnie, miła obsługa telefoniczna
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel