Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

#Konkurs Muuvo Choc Rozśmiesz nas!

2021-03-30
#Konkurs Muuvo Choc Rozśmiesz nas!

Rozśmieszcie nas! Każdy rodzic ma do opowiedzenia zabawną historię związanym ze swoim maluszkiem, czy sytuację rodzinną, która ostatnio się Wam przydarzyła. Podzielcie się z nami Waszymi opowieściami. Historię zilustrujcie pasującym zdjęciem. Najśmieszniejszą opowieść nagrodzimy obrotowym krzesełkiem do karmienia Muuvo Choc.

Historię opiszcie w maksymalnie dziesięciu zdaniach.

Odpowiedź na zadanie konkursowe oznaczcie @muuvo_eu @tosiapl oraz hasztagami: #mamymuuvo, #muuvo, #muuvochoc, #konkurstosiapl, #tosiapl, #usmiechdziecka, #krzeselkodokarmienia.

Konkurs trwa od 30 marca do 6 kwietnia. Wyniki już 14 kwietnia 2021 r.

 

 

Poznaj krzesełko Muuvo Choc 360

Obrotowe krzesełko Muuvo Choc jest wprost idealne dla każdego maluszka już od 6 miesiąca, kiedy zaczyna samodzielnie siedzieć i wprost magicznie rośnie razem z dzieckiem! Dzięki sprytnym rozwiązaniom konstrukcyjnym możesz go w zaledwie kilka chwil przekształcić w niższe krzesełko do zabawy albo nawet w taboret dla dzieci lub dorosłych do 110 kg!
Wyjątkowe rozwiazania funkcjonalne takie jak regulowany w trzech pozycjach podnóżek, lub siedzisko obracane 360 stopni.

Nam wyjatkowo podoba się estetyczny design krzesełka Muuvo Choc. Kubelkowe siedzisko oraz nogi wykonane z drewna bukowego świetnie pasują zarówno do nowoczasnych jak i klasycznych wnętrz.

Regulamin Konkursu Muuvo Choc - Rozśmiesz nas!


Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o.  sp. kom. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą Muuvo Choc - Rozśmiesz nas! wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą Muuvo Choc - Rozśmiesz nas! organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/
2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na na stronie www.tosia.pl.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram.
Zadaniem Uczestnika jest przedstawić śmieszną historię w maksymalnie 10 zdaniach oraz zilustrować ją odpowiednim zdjęciem.
Wypowiedź konkursowa opublikowana na Instagramie musi zostać oznaczona @muuvo_eu, @tosiapl oraz hasztagami: #mamymuuvo, #muuvo, #muuvochoc, #konkurstosiapl, #tosiapl, #usmiechdziecka, #krzeselkodokarmienia oraz oznaczona jako publiczna.
4. Konkurs skierowany jest do wszystkich.
5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs trwa od 30.03.2021 r. do 06.04.2021, do godziny 23:59.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i spełnia łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

b) zgłosiła udział w konkursie, publikując historię Muuvo Choc - Rozśmiesz nas! w komentarzu pod postem konkursowym https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem @muuvo_eu @tosiapl oraz hasztagami: #mamymuuvo, #muuvo, #muuvochoc, #konkurstosiapl, #tosiapl, #usmiechdziecka, #krzeselkodokarmienia..
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

§3 Przetwarzanie danych osobowych
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: TOSIA.pl zwaną dalej Administratorem.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.
4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.
5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.
6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.
7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego facebook lub poprzez adres mailowy:
rodo@tosia.pl.

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego zwycięzcę.
2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą w konkursie jest jedno krzesełko do karmienia Muuvo Choc.
3. Zwycięzców nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 14.04.2021 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.
4. LaureatKonkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.
7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

§5 Wydanie nagrody

1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, przez stronę Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub https://www.instagram.com/tosia.pl/ i zobowiązany jest do kontaktu zwrotnego w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o wygranej.
2. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Termin do ustalenia indywidualnie.

§6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§7 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

§8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.tosia.pl.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

Pokaż więcej wpisów z Marzec 2021

Polecane

Muuvo Choc

Muuvo Choc

599,00 zł
Muuvo Choc

Muuvo Choc

599,00 zł
Zaufane Opinie IdoSell
4.88 / 5.00 476 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2021-02-09
Jak zawsze przemiła i pomocna obsługa. Wysyłka błyskawiczna! Aż miło tu wracać po kolejne zakupy!
2021-02-10
Szybka realizacja
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel