Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Letni konkurs - WYGRAJ LEŻAK

2017-08-11
Letni konkurs - WYGRAJ LEŻAK

 

Konkurs zakończony.

 

Jeśli jesteście szczęśliwymi posiadaczami fotelika lub wózka Recaro, albo zamierzacie wkrótce kupić produkty tej marki, ten konkurs jest właśnie dla Was. Wejdźcie na nasz facebookowy profil https://www.facebook.com/SklepTosia/ i napiszcie dlaczego produkty Recaro to najlepszy wybór. Najciekawsze opinie nagrodzimy superleżakami Recaro, które idealnie sprawdzą się podczas wakacji!

 

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 18.08.2017 r.

 

 

 

 

 

Regulamin konkursu

 

 

Regulamin konkursu „Leżaki Recaro”

 

Definicje

Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mleczna 18, 03-667 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

 

2. „Fundator nagród” – Logis SA zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000027861 NIP: 835-00-03-724.

 

3. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą „Konkurs Leżaki Recaro” wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

4. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą „Konkurs Leżaki Recaro” organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 

5. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

 

6. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/

Zadaniem Uczestnika jest odpowiedź na pytanie - Dlaczego według uczestnika produkty firmy Recaro to najlepszy wybór przy zakupie? Odpowiedź powinna zostać umieszczona na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ , w formie jednego komentarza pod postem konkursowym lub jednego publicznego postu od Uczestnika.

 

4. Konkurs skierowany jest do osób, które kupiły produkt Recaro w sklepie Tosia.pl, na co mają dowód w postaci paragonu lub faktury lub zamierzają kupić produkt firmy Recaro w salonie Tosia.pl lub przez internet w sklepie Tosia.pl.

 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od 11.08.2017 r. do 18.08.2017 r., do godziny 23:59.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapozna się z niniejszym Regulaminem, spełniająca łącznie następujące warunki:

 

a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

 

b) zgłosiła udział w konkursie, publikując odpowiedź na pytanie konkursowe - Dlaczego według uczestnika produkty firmy Recaro to najlepszy wybór przy zakupie? - w komentarzu pod postem konkursowym lub w formie publicznego postu od Uczestnika na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/;

 

c) kupiła lub zamierza kupić produkt Recaro. W przypadku, gdy uczestnik dokonał zakupu, dowodem jego dokonania będzie paragon lub faktura potwierdzająca zakup. W przypadku, gdy uczestnik planuje zakup, ewentualna nagroda zostanie wysłana na adres wskazany przez Uczestnika konkursu.

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu Tosia.pl.

 

§3 Dane osobowe

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w związku z Konkursem na potrzeby przeprowadzenia Konkursu oraz powiadomienia o przyznaniu nagrody.

 

2. Przystąpienie do Konkursu oznacza zgodę Uczestnika Konkursu na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na komunikowanie się przez Organizatora w związku z Konkursem poprzez wiadomość prywatną w serwisie Facebook lub poprzez adres e-mail.

 

3. Wypełniając warunki Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo) wykorzystywanie przez Organizatora swojego imienia i nazwiska oraz przesłanej odpowiedzi, zdjęcia lub filmu. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie, rozpowszechnianie zrzut ekranu we wszelkich mediach (tj. w prasie drukowanej lub elektronicznej, w Internecie, w emisjach telewizyjnych). Zezwolenie, o którym mowa powyżej, obejmuje również zgodę na wykonywanie przez Organizatora praw zależnych. Udzielone przez Uczestnika zgody nie są ograniczone ani czasowo, ani terytorialnie, tzn. odnoszą się zarówno do terytorium Polski, jak i do terytoriów wszystkich innych państw.


 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

 

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni 5 zwycięzców.

 

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą w konkursie jest leżak firmy Recaro.

 

3. Zwycięzców nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 25.08.2017 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawsze i najbardziej kreatywne odpowiedzi na pytanie konkursowe.

 

4. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest podesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do rozliczenia podatku od wygranej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

 

6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz na profilu FB https://www.facebook.com/RecaroPolska/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

 

6. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

 

§5 Wydanie nagrody

1. Laureaci Konkursu otrzymają powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, przez stronę Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ i zobowiązani są do kontaktu zwrotnego w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o wygranej.

 

§6 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§7 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

Pokaż więcej wpisów z Sierpień 2017
Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1423 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-04-16
Polecam
2024-04-09
Fotelik jest ok.
pixel