Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Odkrywaj najpiękniejsze zakątki Polski z Thule Spring[KONKURS]

2020-06-29
Odkrywaj najpiękniejsze zakątki Polski z Thule Spring[KONKURS]

KONKURS "Odkrywaj najpiękniejsze zakątki Polski z Thule Spring"
 

Misją szwedzkiej marki THULE jest wspieranie aktywnego życia oraz rozwijanie życiowych pasji swoich użytkowników. W naszym konkursie możecie wygrać najnowszy wózek spacerowy tej marki: Thule Spring - to wygodny i bezpieczny wózek dla Malucha, z którym możesz odkrywać najpiękniejsze zakątki Polski.

 

Wygraj w konkursie wózek spacerowy Thule Spring

 

Jakie zakątki Polski chcielibyście odwiedzić całą Rodzinką
 z najnowszą spacerówką Thule Spring?

 

 

Zasady konkursu są bardzo proste!

 

  • Pokażcie zdjęcie lub zdjęcia, ewentualnie filmik lub rysunek, gdzie chcielibyście najbardziej pojechać na wspólny spacer w Polsce ze spacerówką Thule Spring.
  • Dodajcie krótki komentarz do swojego opublikowanego zdjęcia, filmiku lub rysunku, dlaczego właśnie Thule Spring byłby najlepszym 'towarzyszem takiej wyprawy"?
  • Zostawcie serduszko pod postem konkursowym.
  • Nie zapomnijcie dodać pod swoim konkursowym komentarzem @thule oraz #thulespring #tosiapl #aktywniezdzieckiem #konkurstosiapl .

 

Konkurs Thule - wygraj spacerówkę Thule Spring

 

Odpowiedź konkursową możecie opublikować na naszym profilu Facebook w komentarzu pod postem konkursowym lub na swoim profilu Instagram oznaczając @tosia.pl i @thule  na zdjęciu.

 

Pamiętajcie, że bierzemy pod uwagę zgłoszenia tylko tych osób, których profil jest otwarty (publiczny) przez cały okres konkurs, aż do ogłoszenia jego wyników.

 

Konkurs trwa od 29 czerwca do 7 lipca. Wyniki już 14 lipca.

 

 

 


Zobacz opis Thule Spring >>

 

Sprawdź test wózka Thule Spring>> 


 

Regulamin konkursu "Odkrywaj najpiękniejsze zakątki Polski z Thule Spring"

 

Regulamin konkursu

Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o., w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

 

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą "Odkrywaj najpiękniejsze zakątki Polski z Thule Spring", reguluje zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie oraz prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

 

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą "Odkrywaj najpiękniejsze zakątki Polski z Thule Spring" organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

 

4. „Uczestnik” –  należy rozumieć jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która odwiedza i korzysta z Facebooka i Instagrama.

 

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/

 

2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na stronie www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu Uczestnika konkursu w serwisie Instagram.

3.1.  Zadaniem Uczestnika jest w ciekawy i kreatywny sposób pokazać miejsce w Polsce, do którego chciałby najbardziej pojechać razem z dzieckiem i spacerówką Thule Spring oraz napisać krótkie uzasadnienie w formie komentarza, dlaczego właśnie Thule Spring byłby najlepszym 'towarzyszem takiej wyprawy".

3.2. Wypowiedź konkursowa opublikowana na  Instagramie i na profilu TOSIA.pl na  Facebooku pod komentarzem musi zostać oznaczona:  #thulespring #tosiapl #aktywniezdzieckiem #konkurstosiapl oraz  @thule.pl

3.3. Zgłoszenia do konkursu mogą się odbywać tylko i wyłącznie z otwartego konta Uczestnika na Facebooku i Instagramie. 

 

4. Konkurs skierowany jest do wszystkich.

 

5. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.

 

6. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie

 

1. Konkurs trwa od 29 czerwca do 7 lipca 2020 r., do godziny 23:59.

 

2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.

 

3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i  spełnia łącznie następujące warunki:

 

a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

 

b) zgłosiła zgodnie z § 1 pkt 3. udział w konkursie, publikując na profilu Facebook TOSIA.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub na swoim profilu na Instagramie z oznaczeniem @thule oraz #thulespring #tosiapl #aktywniezdzieckiem #konkurstosiapl; 

 

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.

 

5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook oraz, że Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

 

§3 Przetwarzanie danych osobowych

 

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.

2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: Organizatora zwanego dalej Administratorem.

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.

4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.

5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.

6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.

7. Uczestnik akceptując Regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie zgłoszenia do konkursu do jego jednorazowego udostępnienia przez Organizatora na swoich social mediach w okresie do 30 dni po ogłoszeniu wyników.

8. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego Facebook lub poprzez adres mailowy

rodo@tosia.pl.

 

 

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

 

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni jednego głównego zwycięzcę. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilu Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ najpóźniej do dnia 14.07.2020 r.

 

2. W konkursie zostanie przyznana jedna nagroda dla jednego zwycięzcy wybranego przez komisję konkursową uczestnika. Nagrodą główną w konkursie jest jeden wózek spacerowy Thule Spring Black Majolica Blue.

 

3. Zwycięzcę nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 14.07.2020 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawszą odpowiedź na zadanie konkursowe.

 

4. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych do wysyłki nagrody oraz danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.

 

6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.

 

7. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.

 

8. Nagroda konkursowa będzie wydawana wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości jej wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną.

 

9. Nagroda zostanie wręczona zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie.

 

§5 Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.

 

2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

 

§7 Odpowiedzialność

 

1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

 

2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.

 

2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.tosia.pl.

 

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.

 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

Pokaż więcej wpisów z Czerwiec 2020
Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1479 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-22
Ekspresowa wysyłka. Dosłownie na drugi dzień od zamówienia wózek był u nas.
2024-05-22
Bardzo polecam.
pixel