Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
2021-12-08

#KONKURS Świąteczny z Kinderkraft

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, w którym chcemy obdarowywać naszych bliskich i sprawić im radość i wywołać uśmiech na twarzy. My też chcemy sprawić Wam przyjemność, dlatego zapraszamy do udziału w Świątecznym #KONKURSIE z marką Kinderkraft.

 

 

Super Konkurs - wygraj jedną z trzech nagród dla swojego dzieciaka

Napiszcie nam w trzech zdaniach, pokażcie na zdjęciu, filmie lub gifie dlaczego lubicie Święta Bożego Narodzenia i oznaczcie dwie osoby, które tak jak Wy kochają Święta. Odpowiedź oznaczcie #konkurstosiapl #kinderkraft #kochamswieta #tosiapl #święta2021.

A teraz UWAGA! UWAGA! nagrody:

  • 1 miejsce Krzesełko do karmienia Kinderkraft Tixi w kolorze szarym;
  • 2 miejsce mata edukacyjna Kinderkraft Smartplay;
  • 3 miejsce bon rabatowy na zakupy w sklepie internetowym TOSIA.pl, wartość bonu rabatowego to 10%.
Wygraj nagrodę w konkursie - krzesełko do karmienia Kinderkraft Tixi
W konkursie wygraj mate edukacyjną dla dziecka Kinderkraft Smartplay
Wygraj w konkursie bon rabatowy o wartości 10% na dowolne zakupy w sklepie TOSIA.pl

Konkurs trwa od 10 do 16 grudnia 2021 r.
Wyniki konkursu ogłosimy już 20 grudnia 2021 r.

Regulamin Świątecznego #KONKURSU z marką Kinderkraft!

Definicje użyte w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:

1. „Organizator” – Tosia.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kopijników 67C, 03-274 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000649604 NIP: 524-28-14-387, reprezentowaną przez: komplementariusza Tosia.pl Sp. z o.o.  sp. kom. w imieniu której działają członkowie zarządu Paweł Ośko i Adam Kosson.

2. „Regulamin” – niniejszy Regulamin Konkursu pod nazwą Świąteczny #KONKURS z marką Kinderkraft wiążący Organizatora oraz Uczestników Konkursu, regulujący zasady i warunki Konkursu, w szczególności warunki uczestnictwa w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora i Uczestników Konkursu w związku z ich udziałem w Konkursie.

3. „Konkurs” – konkurs opisany niniejszym Regulaminem, pod nazwą Świąteczny #KONKURS z marką Kinderkraft organizowany przez Organizatora w okresie i na warunkach opisanych w treści Regulaminu.

4. „Uczestnik” – użytkownik sieci Internet, który dokonał prawidłowego i skutecznego zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie, spełniający warunki uprawniające do uczestnictwa w Konkursie, opisane treścią Regulaminu.

5. „Komisja konkursowa” – Komisja powoływana jest przez Organizatora i Fundatora Nagród. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

 

§1 Postanowienia ogólne

1. Konkurs zostanie zrealizowany poprzez portal Facebook na profilu https://www.facebook.com/SklepTosia/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/
2. Zasady Konkursu określone są w Regulaminie zamieszczonym na na stronie www.sklep-tosia.eu.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie odbywa się na profilu Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/  lub/ i na profilu TOSIA.pl w serwisie Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/.
Zadaniem Uczestnika jest napisanie komentarza pod jednym z naszych postów konkursowych na profilu Facebook i/lub Instagram, należy opisać w trzech zdaniach i/lub pokazać na zdjęciu, filmie lub gifie, dlaczego lubicie Święta Bożego Narodzenia. Wypowiedź konkursowa musi zostać oznaczona hasztagami: #konkurstosiapl #kinderkraft #kochamswieta #tosiapl #święta2021.
4. Na czas trwania konkursu profil w mediach społecznościowych Uczestnika powinien być publiczny. Prace konkursowe opublikowane na kontach ,,prywatnych” tj. z ograniczonym dostępem, nie będą brane pod uwagę.

5. Konkurs skierowany jest do wszystkich.
6. Prawo udziału w Konkursie przysługuje wyłącznie osobom, które spełniają wszystkie warunki uczestnictwa w Konkursie, wskazane w treści Regulaminu.
7. Poza postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązujące są także komunikaty i informacje w przedmiocie Konkursu, pochodzące od Organizatora, zamieszczane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/

 

§2 Termin i uczestnictwo w Konkursie
1. Konkurs trwa od 10.12.2021 r. do 16.12.2021, do godziny 23:59.
2. Udział w Konkursie jest całkowicie dobrowolny i nieodpłatny.
3. W konkursie może wziąć udział osoba fizyczna, która zapoznała się z niniejszym Regulaminem i spełnia łącznie następujące warunki:
a) zapoznała się z treścią Regulaminu – przystąpienie do Konkursu oznacza bezwarunkową akceptację postanowień Regulaminu przez Uczestnika Konkursu;

b) zgłosiła udział w konkursie, publikując wypowiedź konkursową w komentarzu pod postem konkursowym https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub/ i na profilu TOSIA.pl w serwisie Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/ z oznaczeniem hasztagami: #konkurstosiapl #kinderkraft #kochamswieta #tosiapl #święta2021.
4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, Fundatora nagród, jak również członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższych rodzin rozumie się małżonków, zstępnych, wstępnych oraz rodzeństwo.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Facebook i Instagram oraz że Facebook i Instagram nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w związku z organizacją Konkursu.
6. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wykluczenia w każdym czasie z udziału w Konkursie Uczestników, którzy nadużyją zasad Konkursu oraz reguł zawartych w regulaminie profilu TOSIA.pl.

§3 Przetwarzanie danych osobowych
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie danych osobowych w celu przekazania nagrody.
2. Wszystkie dane osobowe będą przetwarzane przez: TOSIA.pl zwaną dalej Administratorem.
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłonienie zwycięzcy konkursu i dostarczenie mu nagrody do rąk własnych.
4. Uczestnik konkursu ma prawo do cofnięcia zgody o przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora wskazanego w punkcie 2 §3, co wiąże się jednak z wyeliminowaniem z trwającego w tamtym momencie konkursu.
5. Uczestnik konkursu ma prawo do wglądu posiadanych przez Administratora danych osobowych na temat swojej osoby w każdym momencie.
6. Uczestnik konkursu w trakcie przekazywania danych osobowych jest zobowiązany do pisemnego wyrażenia zgody o ich przetwarzaniu.
7. Cofnięcia zgody można dokonać za pomocą formularza kontaktowego Facebook lub poprzez adres mailowy:
rodo@tosia.pl.

§4 Nagrody i tryb wyłonienia laureatów

1. Komisja konkursowa w Konkursie wyłoni trzech zwycięzców – Zwycięzcę I nagrody, Zwycięzcę II nagrody oraz Zwycięzcę III nagrody.
2. W konkursie zostaną przyznane trzy nagrody dla zwycięzców wybranych przez komisję konkursową. Każdy ze zwycięzców otrzyma jedną nagrodę, którą przyznaje komisja konkursowa:

a) Zwycięzca I Nagrody  Krzesełko do karmienia Kinderkraft Tixi w kolorze szarym
b) Zwycięzca II Nagrody  Mata edukacyjna Kinderkraft Smartplay
c) Zwycięzca III Nagrody  Bon rabatowy o wartości -10% na dowolne zakupy w sklepie internetowym TOSIA.pl www.sklep-tosia.eu (bon rabatowy nie łączy się z innymi promocjami).

3. Zwycięzców nagrody wyłoni Komisja Konkursowa najpóźniej do dnia 20.12.2021 r. wskazując spośród przesłanych zgłoszeń najciekawsze odpowiedzi na zadanie konkursowe.
4. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie w wiadomości prywatnej z profilu Tosia.pl lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, w serwisie Facebook https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub Instagram https://www.instagram.com/tosia.pl/o nagrodzeniu w Konkursie. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie danych niezbędnych do wysyłki nagrody w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości o wygranej.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do przyznania dodatkowej nagrody dla wybranego dowolnego Uczestnika Konkursu zgodnie z kryteriami wyboru przyjętymi przez Organizatora.
6. Organizator konkursu zastrzega sobie możliwość opublikowania zwycięskiego zgłoszenia konkursowego w poście na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub http://www.sklep-tosia.eu/ oraz https://www.instagram.com/tosia.pl/ w całości lub jedynie jego wybranego fragmentu.
7. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości ich wymiany na inną nagrodę rzeczową ani na ich równowartość pieniężną.

§5 Wydanie nagrody

1. Laureat Konkursu otrzyma powiadomienie o nagrodzeniu w Konkursie w wiadomości prywatnej lub w komentarzu pod przesłanym zgłoszeniem, przez stronę Tosia.pl https://www.facebook.com/SklepTosia/ lub https://www.instagram.com/tosia.pl/ i zobowiązany jest do kontaktu zwrotnego w terminie do 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o wygranej.
2. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy w terminie ustalonym indywidualnie. Istnieje możliwość odbioru osobistego. Termin do ustalenia indywidualnie.

§6 Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu w formie wiadomości prywatnej na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/messages/ w terminie 14 dni od dnia opublikowania wyników Konkursu.
2. Skutecznie złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. Decyzje Organizatora w postępowaniu reklamacyjnym są ostateczne.

§7 Odpowiedzialność
1. Odpowiedzialność Organizatora i Fundatora nagród ogranicza się do wydania nagrody zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2. Zarówno Organizator, jak i Fundator nagród nie ponoszą odpowiedzialności za wady nagród powstałe z winy producenta.

§8 Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia oświadczeń, podania danych bądź przedłożenia dokumentów. Odmowa bądź nie złożenie oświadczenia, nie podanie danych lub nieprzedłożenie dokumentów wyklucza Uczestnika z Konkursu.
2. Pełna treść Regulaminu Konkursu jest dostępna na stronie https://www.sklep-tosia.eu/.
3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu Konkursu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian dat Konkursu, jego anulowania, skrócenia lub przerwania bez podania przyczyny.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do dokonywania modyfikacji postanowień Regulaminu, które każdorazowo zostaną opublikowane na stronie https://www.facebook.com/SklepTosia/ i z chwilą publikacji stają się wiążące dla Organizatora i Uczestników Konkursu.

 

Zaufane Opinie IdoSell
4.90 / 5.00 1483 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-05-24
All in time. Fast delivery
2024-05-22
Ekspresowa wysyłka. Dosłownie na drugi dzień od zamówienia wózek był u nas.
pixel